Achterhoek Ancestors

Johan Haeffkes

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Johan Haeffkes 
  Gender Male 
  Person ID I52686  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 5 Sep 2010 

  Family Ermgardt 
  Married Bef 1631 
  Notes 
  • 31 maart 1631:
   Erschenen Wolter ter Helle Gertken eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben, averlieten und verkofften hiermit und in krafft deses, an Johan Haeffkes Ermgardt eheluijden und haren erven haer Huijss und Hoff sampt Polleken daerachter, inden Darpe Wenterswick inde Voerstadt, tusschen Henrick Thomass huijss ter eener und Geerdt ter Pelckwicks huijss ter ander sijdt, in haere verner fohr und bepalung gelegen, mit eene ende ande gemeine
   strate, mitten anderen ende anden graven des Wehmer goordens schietende, mit derselven toebehoer und gerechticheit insonderheijt des Putten, so van oldts gebruicklick, voer doerslechtich kommerfrij, voerbeholden der Pastorie thoe Wenterswick Soevendenhalven Carlschen stuver thins Jaerlix. Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde gerenuntieert und vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung harer gueder. Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 18, 18v

   8 april 1636:
   Erschenen Henrick Volmer, Loepken Kerssenbroecks eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn Johan Haeffkes Ermgardt eheluijde und haren erven twie stucke gaerden landts naest den den anderen voer den Darpe Wentersswick op den Roselinck Kamp, mitt eener sijdt anden halven Roselinck Kamp, mitter ander sijdt an Henrick Thomass landt in hare Vohr und bepalingen gelegen, mit eenen ende ande Dingstege, mitten anderen an Willem Warners goorden schietende, mit derselven toebehoer und gerechticheit, und den Wech mest te voeren voort daernae te gaen und staen sunder bespierungh van niemandt doer die Koestege langss Herman Weddings landt daertoe te gebruijcken, voer doerschlechtich kummerfrij. Deses erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mitt hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh unnd erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer goederen, Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 409 fol. 15v, 16

   14 februari 1639:
   Erschenen Jan Haeffkens die bekande voor sich sijner huijsfrouwen und Erven, oprechter wetlicker schuldt schuldich te sijn Aelken Gevers, wed: van zal. Derick Abbinck und haren erven die Summa van sestich Dall.: hollants, voor welcke vorschr. Summa hij Haeffkes gemelte Aelken Gevers offt derselver erven vermits desen geset ende gestellt een stuck Bowlandts die Ileberges Bre genant Inden Kerspell Wenterschwick Buerschap Medehoe gelegen, omtrent van twie schepel geseij, welck vorschreven stuck jae(r )lix beseijen und regieren, waervan Sie Aelken vorss. offt erven Acht jaeren nae den anderen volgende dit 1639 Jaer eerst beginnende tott het jaer 1646 incluis toe wannehr die derde garve voor den Landtheer eerst affgetrocken, het gewass mitten stroo sall heffen und boeren. Und die gemelte sestich dall: hiermede doot, quijt und betaelt sijn.. Alles dennoch bij veronderpandongh sijner gueder sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 11

   17 maart 1644:
   In marge: Jovis den 19 December 1726 Stadtholder Willem Sigismund Hecking J.U.Dr. Keurnoten Steven Jan van Hengel en Johannes Noirneij
   Erschenen Jan Eppenhoff en Steven Jan van Hengel in qualiteit als Gerigtelijke Mombers en Voogden over Harmen Eppenhoffkens en Christina Eppenhoffkens Catharina Schutte Weduwe van Jan van Wullen in desen geassistiert met Steven Jan van Hengel als haeren hiertoe versogten Momber, Berent Willinck, Gerrit Willinck, en Hendrick Willinck en Janna Willinck weduwe van Hendrick Wijmels in desen geassisteert met Gerrit Willinck als haeren hiertoe versogten momber, en beseijden? dat haer desen koopspennink ter somma van seshondertvier Rijksdalders en 35 str. Luit koopbrieff off pantschap van den 17. Sept. 1644 door de weduwe Matthias Walien als het regt hebbende van de Erfgenamen vande Hoogwelgeboren Heeren Adriaan en Frederik Joan van Eerden, in haer leven succesivelijk Heeren tot den Plekkenpoel voldaen en betaelt is, den laatsten pennink met den eersten, daerop met hant, halm en monde vestignisse doende. Desuper Stipulando.
   Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich und sijnen erven, voor eene walbetaelte summa geldes onderbenent, in pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit, nutt ende gebruick avergelaten und verkofft te hebben Johan Haeffkes Armgardt eheluiden ter eener, und Jurrien Willinck Griete eheluiden ter ander halffscheidt, und haren erven, die Pelckwick Maet inden Kerspell Wenterschwick Darpbuhr mit eener sijdt langs Johan Hardes Landt und Tonnis Elincks Maete, mitten ander langs Jan Gissbers landt gelegen, mit eenen ende ande Heijde, mitten anderen ande Docken Mate schietende, mit dessen toebehoer und gerechtigheit, deses in maten vorschreven gecediert und uhtgegaen, daerop mit handt ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte. Die Loese een Vierendeel Jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae opten Elfften Augusti mitte Summa van Sesshondertvier Rijxdaller Vijffunddertich Stuiver te loesen. Sunder exception und argelist.
   NB. Uijt schriftlick versoeck van Jr. Eerdens is dese verschrijvinge op Sesshondert ende Vier Rijx dall. 35 str. gestelt, vermogen des Jr. eijgen handt hier inseriert, folio sequenti. (Bovenstaande acte is met een groot kruis doorgehaald)
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 414 fol. 36v

   9 juni 1653:
   Erschenen Jan Havekes den Olde, Armgart eheluiden, die bekanden vrijwillich ende walbedechtlick voor sich ende haeren erven, datt sie uijtt sonderlinge consideratien malckanderen bester ende bestendichster formen rechtens Sie sulx vastlickst ende bestendigst doen solden, konden offt mochten in alle haere gereide ende ongereide goederen, giene uhtgesondert betuchtiget hebben wilden, doende sulx hiermit ende crafft deses, gestalt dat die lestlevende van hun beijden, alle vorss. goederen giene uijtgesondert tuchtswijze dieselve sall besitten, genieten ende gebruicken, oock indien nodich tott goeder lijffsnottrufft daervan versetten off verkopen. Nae doede vande lestlevende alles te vervallen ende vererven nae Landtrechte, Sonder exception ende argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 418 fol. 65v
  Last Modified 5 Sep 2010 
  Family ID F14481  Group Sheet  |  Family Chart