Achterhoek Ancestors

Johan Warnssinck

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Johan Warnssinck 
  Gender Male 
  Person ID I39341  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 5 Aug 2006 

  Family Willemina van Stoutenburch,   b. Bef 1640 
  Married Bef 1658 
  Notes 
  • Martis 15 Junij 1658 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes van der Lawick Coernoten: Peter Cloeck Willem Hertlieff
   Erschenen Rudolphus Theben und exhibierde den E. Gerichte eene originele Volmacht bij Adriaen van Stoutenburgh onder den Ed. Gerichts der Stadt Rhenen Ingesegell enden secretarij Johan de Kemp handt in dato den 24 Maij naestleden op hem gepassiert. Und heeft uth krafft angeregter Volmacht avergegeven ahn den E. Johan Warnssinck ende Jvr. Willemina van Stoutenburgh echte luijden ende haerluijder Erven, alsulcke gedeelten van Erfftaelige goederen ende Capitaelen als inde Volmacht geexpressiert sijn ende Constituent competierende sijn ende hem van sijn zal. Grootvaeder Lubbert Brussen ende Grootmoeder Aelken Bredthouwers angeerfft ende angestorven sijn, renuncierende ende verthijende daerop mitt handt, halm und monde nae Landtrechte ende coustume van desen Ed. Gerichte, Ende dat in recompense, overgiffte ende permutatie van sekere gedeelte van goederen in de Volmacht naerder gexpressert, die Juffer Willemina van Stoutenborch, huijsfrouwe van Jan Warnssinck competeren ende haer vanden Burgermeijster Stoutenburgh ende Juffr. Gerharda Ruijsch haer Grootvaeder ende Grootmoeder aenbestorven sijn, Met vordere conditien ende bedingen als bij die originele Volmacht præcaviert ende woortlick bedongen sijn, versoekende die originele Volmacht hierbij den protocollo t'insereren ende dieselve mett den extract van dese an Welgemelte Jan Warnsinck enden desselven huijsfrouw te restituieren. Allet sonder exceptie ende bedrogh.
   Volght obgemelte Volmacht.
   Compareerde voor den Ed. Gerichte der Stadt Rhenen Adriaen van Stoutenburch ende heefft onwederroepelicken geconstitueert ende machtich gemaekt Rodolphus Tebell Procurator tott Bredevoort omme uijt zijn Constituents
   name
   Ende van zijnentwegen over te geven ahn den Heere Johan Warnssinck ende Jvr. Wilhelmina van Stoutenburch echtelieden ende haeren erven seeckere sijn gedeelte van t'goet Lensingh, Jan Lanssknecht Campken, Giesen Kamp, de Jongen Weide, ende Capitals hem competerende ende anbestorven van zijn zal. Grootvaeder Bruijssen ende Grootmoeder Aeltgen Briethouwers, daervan te renuncieren ende te verthijen met hant, halm ende mondt nae coustuijme aldaer, als recht is, ende dat in recompense, overgiffte off permutatie van seker goet gelegen in Marsch het binnenlant met den bongart daeraen, de partijen sijn de parcelen well bekent ende dat voor so veel Juffr. Wilhelmina van Stoutenburgh hetsel(ve) is aenbestorven van Heere B(ur)germeijster Stoutenburch enden Joffr. Gerarda Ruijsch haere grootevaeder (ende) groote-moeder respective, ende op ge.. de deijlinge, Mits dat Adrian van S(tou)tenburch tott sijnen laste neemt alsu(lcke) schulden, als noch te betaelen staen ende verschenen sijn van den grootevaeder Stoutenburch ende grootemoeder Jvr. Ruijsch, voor soe veell hetselve den Heere Warnsinck in qualite als Man ende Voocht van sijn huijsfrouw concerneert ende sal Adrian van Stoutenburch op deselve permutatie toegeven vijffhondert guldens, tot vermaeninghe te betaelen, nae voorgaende opsegginge, ende van desen dach aff, intress vandenselve tegens vijff guldens van t'hondert, iaerlicks alle iaer enden t'allen tijden gerechtlicke acte in forma daervan te sullen passeren. Actum den 24 Meij 1658, coram de Heeren Jor. van bestrum Schout, borgemeijster Wijck ende Peeck schepenen. Ende was met der stadt Rhenen Segell in roden Wasse onderdruckt ende onderschreven
   Johan de Kemp.
   In marge: NB. Den 30 Junij is die Volmacht an Warnssinck in originali restituirt.

   Erschenen Stephan Wisselinck der rechten Dr. uijt den naeme van Tobias Korts ende Gertruijdt Jaspers Eheluijde, volgens speciale Volmacht voor Borgermeijster Schepen ende Raedt Deventer sub sigillo civitatis ende onderteijkeninge van Nicolaes Fockinck Secretar. aldaer opden 26. Martij naestleden gepassiert, so hierbij ad protocollum wordt gexhibiert. Ende hefft in gevolge van deselve Volmacht an Jan Warnssinck ende Wilhelmina Stoltenborgh eheluijden, erfflick gecediert ende opgedraegen, een gerechte Vierde part van het Erff ende goedt Lenssinck inden Kerspell Wenterswick Bourschap Corle gelegen, voor doorschlechtich kummerfrij uijtgesondert van oldts daeruijtgaende Misskoorn ende g(em)eine Heeren lasten, sunsten nergent mede beswaert, onder verbant van sijns Comparanten Principaelen gereide ende ongeriede goederen, hoe ende waer dieselve mochten gelegen wesen, Sonder exception ende argelist.

   Erschenen Jan Warnssinck Wilhelmina Stoltenborgh Eheluijden, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben an Jan Hardes ende sijnen erven, Drie Vierdendeell van het Erff ende goedt Lenssinck inden Kerspell Wenterschwick Buerschap Corle in vernet Vohre ende bepalinge gel(egen), voor doorschlechtich kummerfrij, uijtgesondert van oldts daeruijtgaende Misskoorn enden gemeine Heeren l(ast) ende beswaer, sunsten nergent mede
   beswaert. Deses erfflick gec(ediert) ende uijtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahr(schap), verner ende beter verschrijvongh (ende) erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh aller haerer
   goederen, Sonder exception ende argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 420 fol. 97v-99v
  Last Modified 5 Aug 2006 
  Family ID F11057  Group Sheet  |  Family Chart