Achterhoek Ancestors

Aeltjen Ebbincks

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Aeltjen Ebbincks 
  Gender Female 
  Person ID I3041  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 31 Aug 2002 

  Family Jan Prins,   b. Aalten Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1705 
  Married Bef 1663 
  Notes 
  • 15 augustus 1663:
   Erschenen Berent Kockers die bekande voor sich als oock voor ende met consent sijner erven met ende kinderen met naemen Jan Cockers Aloff Scheinck ende Jan Prins alhier mede præsent ende de rato voor haere respective huisvrouwen caverende in eenen steden vasten ende onwederroeplijcken erfkoop verkoft ende overgelaten 't hebben an Jan Prins ende Aeltien Ebbinck sijn huisvrou ende erven seecker behuisinge met daer achterliggende gaerden, in 't Dorp Aelten tusschen Henrick ter Doeinck ende Wilhelm ter Beecke behuisinge gelegen, achter schietende met het einde van den gaerden an Jurrien Pijpers hoff ende van vooren an die straete staende voor doorslechtich kommervrij ende nergens mede beswaert als gemeene Heren schattingen uitgenooemen nochtans 18 strs jaerlijckx an den Schulte ten Ahave te betalen is oock geconditioneert dat den Verkooper in desen Cooperen behuisinge in den Camer daer verkooper tot noch toe heeft in gewoont, sijn leven lanck sal verblijven ende so veel plaets om twe voer turf te leggen genieten ende alsdan na doode verkopers Cooperen 't selve na haeren wille ende believen eigendomblijck sullen gebruicken, deses in maten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, hebbende met hant ende monde vertegen, verner ende beter vestenis ende verschrijvinge belooft na Landtrechte alles onder verbant Comparants persoonen ende goederen ende sonder eenich bedroch of argelist.

   Erschenen Berent Kockers, en bekande in eenen steden vasten ende onwederroeplijck(en) erfkoop eeuwich ende erflijck geduirende, verkoft ende overgelaten 't hebben gelijck hij doet kracht deses an Jan Prins Aeltien Ebbinck sijn huisvrou ende haeren erven een seecker stuck lant van omtrent derdehalff schepel gesaei op den Aelter Esch met d'eene sijde an Cooperen vaders lant, met d'ander an die weduwe Doeincks lant gelegen met den eenen einde op den wech van die linde na Grievinck Brugge gaende ende met den anderen op het pastorien lant, so Teube Doerninck bouwt, schietende, alles so 't selve is uitgepaelt ende in sijn kennelijcke limiten gelegen, voor doorslechtich kommervrij ende nergens als met gemeene Heren ende lants lasten beswaertt, hebbende 't selve met hant ende monde vertegen, soo dat verkooperen met gevolch des Gerichtes daer van sij onterft ende Cooperen ende haeren erven daer an weder geerft ende gerechticht, belavende verkooperen den Koop te staen, wachten ende waeren nu ende ten eeuwigen tijden, oock beter verschrijvinge ende verseeckeringe te doen na Landtrechte, alles onder verbant van verkooper sijn persoon ende goederen, om sich daer an te verhaelen, alles sonder bedroch ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 424 fol. 41v-42
  Last Modified 13 Apr 2009 
  Family ID F4638  Group Sheet  |  Family Chart