Achterhoek Ancestors

Jan Borninckhof

Male Abt 1630 - Abt 1697  (~ 67 years)


Personal Information    |    Notes    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Jan Borninckhof 
  Born Abt 1630  Aalten Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  schulte ten Borninckhoff 1679, 1680, 1682 
  Died Abt 1697  Aalten Find all individuals with events at this location 
  Person ID I1347  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 6 Jul 1998 

  Father Derck Tangenhorst,   b. Abt 1600,   d. Abt 1680, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 80 years) 
  Mother Lotte ten Borninckhoff,   b. Abt 1602, Aalten Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1643, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 41 years) 
  Married Abt 1626  Aalten Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • 15 juli 1626:
   Lotte ten Borninckhave datse an een vrij person gehijlickt. Hefft afdragt gemaeckt.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   9 juli 1630:
   Derick Tangenhorst geeft zich vrijwilligh vanuit zijn vrije stand na den Borninckhave hofhorich aen den huijse ther Bredevoort. Hij betaalt hiervoor een bedrag van 125 gulden.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   Veneris 12 Maij 1637 - Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
   in de marge: Dese Pandtschap voer erffkoep anden Schulte ten Borninckhoff, in dato den 16. Novembris gedaen, is gecassiert. Vacat.
   Erschenen Johan te Hengevelt, Aelken Brussen eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes onderbenent, bester gestalt rechtens in Pandtschap avergelaten und verkofft te hebben ahn Derick Schulte ten Borninckhave, Lotte eheluide und haren erven, haer Pandtverkoeperen gerechte andeell quota recht und gerechticheit vande Hoornenborch, inden Kerspell Aelten Buerschap Haert gelegen, nemptlick die pacht van Sess daller, een gans und eenen dach helpens, Jaerlix op Martini verschijnende und den Pandtkoeperen tegen anestanstaende Martini gemelte pacht eerst te heffen und toe boeren. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mitt hant und monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkundigen voerbeholden und demnae op den twelfften Meij, viertijn dagen daernae onverhaelt, mitte Summa van Hondert Dall., den daller ad dertich stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, te loesen. Bij veronderpandongh harer gueder. Sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 27, 27v

   Veneris 27. Aprilis 1638 -- Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
   Erschenen Berndt Schulte ten Borninckhave Hinderick eheluide die bekanden voer sich und haren erven ontfangen te hebben van Der(ck) Tangerinck tegenwordich Schulte opten Borninckhoff Lotte ten Borninckhoff ehel(uide) haerer respective Schoonsohn und Dochter die Summa van Derdehalff hondert daller, als haer Comparanten Dochter Geertken van wegen haren bruijtschat bij verdrach vanden Borninckhoff toegedeilt worden, Bedanckten sich derselven vorschreven Sommen van wegen harer dochter Gertkens zaliger hiermit goeder vollenkomener betalongh, quitierende daerop hiermit und in krafft deses, bij veronderpandongh harer gueder, Sonder Exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 68

   Lunæ 13 Maij 1639 - Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Jan ten Berge, Peter Cloeck
   Erschenen Koepe ten Kreijll Aelken Mierdinck eheluiden die bekanden vor sich und haren erven voor eene walbetaelte summa geldes onderbenant rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft toe hebben an Derick Schulte ten Borninckhave Lotte eheluide und haren erven sess dall:, den dall: ad dertich Stuiver, den Str tott vijfftien placken gerekent, jaerlix op Meij und op Meij des jaers sestijnhondert viertich eerst, kummer und schatfrij te verschijnen, und drie jaer stevich und vest, stellende daervoor t' onderpande haer halve Maet bij Ubbinck gut, voorts alle hare gereide und ongereide gueder om sich daeran gemelter pension sampt hoefftsum, kosten und schaden wegen missbetalongh und uthmanongh erbeden und angewandt, mit pandongh nae landtrechte te verhalen. Die Loese mit het derde Jaer, und eer niet, een vierendeell jaers tevoren te verkundigen, beijdersijts voerbeholden und demnae op Meij viertijn dagen voer offt nae onverhaelt mitte summa van honder daler obgemelte toe loesen alles bij pæn van pendongh als sonder xception und argelist.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 411 fol. 25v, 26

   fol. 88 - Sabbati 15 Maij 1658 - Stadtholder Joost ter Vile, Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff.
   Erschenen Geerdt te Welpsshof ende Jenneken ten Borninckhoff met denselven als met haeren rechten Man ende Momber, die bekanden voor eene welbetaelde Summa geldts, mitsgaeders ontfangene uijtstuijr well vernoegt ende betaelt te sijn van haere affgoedinge vanden Hoff ten Borninckhave, door ende van haeren broeder Jan Schulte ten Borninckhave, allet ingevolge daervan opgerichteden Contracts in dato den derden Octobris 1657 diewelcke hiernae van woorde tott woorde ad perpetuam rei memoriam is geprotocolleth, sich dienaengaende goeder betaelinge bedanckende en den gemelten haeren broeder mits desen voor haer Kindtlicke portie alss voldaen ende vergenoegt sijnde, quitierende, renuntierende dienvolgents Comparanten voor haer, haeren Erven ende naecomelingen van alle vordere recht, anspraecke offte prætensie aen ende op den Hofhoorigen goede ende Hoff ten Borninckhave, opt aller bundichste sij sulcks nae Landt- ende Hoffrechte souden kunnen offte moegen doen, deses gecediert ende uijtgegaen, ende daervan met hant, halm ende monde vertegen sonder fraude, bedrogh offte list.
   Volgt obgemelte Verdragh.
   Op huijden den 3 Octobris 1657 is tuschen
   fol. 88 v - Jan Schulte ten Borninckhave /: blijvende het contract tuschen hem ende sijnen vaeder Derck Tangerinck Schulte ten Borninckhave in sijner volkomener waerde :/ ende sijne Drie Susteren, naementlick Jenneken ten Borninckhoff met haeren Man ende Momber Geert ten Welpshoff, de oudste ende die twie jongsten Aeltijen ende Geertijen met autoriteit van haeren Vaeder Derck ten Borninckhave voornoembt ten opsichte van haere affgoedinge van den Hoff ten Borninckhave (: blijvende het allodial moederlicke goedt voor die zamptlike Kinderen t' sijner tijtt nae Kindtlicke quota deijlbaer :) een goedt- vriendt- broeder- ende susterlick Verdragh ingegaen ende Vastelick besloten op conditien ende in maniere als volgt, Eerstlick sall Jan Schulte ten Borninckhaeve aen een ijedere van sijne Susteren voornoembt, geprocreert bij die eerste Ehe van haeren Vaeder (: afftreckende bewijsslicke ad computum gedaene betaelinge :) betaelen die Summa van Vierhondert Daelders tott dertich stuijver het stuck Bredevoortsche valuatie mitzgaeders uijtreijdinge, alles in termijnen ende maniere aks hiernae beschreven, Te Weten
   Aen sijne oudste suster Jenneken getrout als vooren geroert, boven die ontfangene 100 daler, noch 300 daler content, mitzgaeders noch voor haere restierende uijstuijr, eenen coleurden ende eenen swarten rock, met twe hembtrocken daerop staelende, item noch twe paer beddelaeken, twe paer Kussteeken, twintich ellen breedtdoeck, 30 ellen small doeck
   fol. 89 - doeck ende eenen koperen pott, item een peerdt nae des haeves gelegentheijt offte 30 Rijxdall. daervoor, enden een Koebeest so haer eerste Kalff heefft, mett een Kiste.
   Aen sijne twe ander susteren, naementlick Aeltijen ende Gertijen, sall hij ter thijdt haerer echtelicke bestaedinge betaelen aen een ijdere content 200 Dalr. enden dan twe volgenden Jaeren nae haer bestaedinghe Jaerlix 100 Dalr. ten prijse voorschreven, mitzgaedersb tentijde van haere bestaedinge voor uijtreijdinge, een hoeijke, een bedde met sijn toebehoer, te weten een polluwe, twie Kussens, een deken, vier paer laekens, vier paer Kussentogen, twintich ellen breedtdoeck, 30 ellen smalldoeck, eenen koperen pott, item een ijegelicken eenen coleurden ende eenen swarten rock, met twe hembtrocken daerop accordierende, een peerdt offte den prijs daervoor als boven gemelt, seeven beeste ende eene Kiste.
   Noch sall die voorseijde Schulte Jan ten Borninckhaeve, ter thijdt hij den eerste houw van groff eijken holdt op den goede sall doen, een ijedere sijner voornoembde Drije susteren een goet groff stuck eijcken holts, weerdich Vijff Rijxdall. neffens eenen Ducaet laeten genieten eens voor all.
   Allet welcke bij den voorschreven Jan Schulte ten Borninckhaeve aen sijne susteren respectivelick entrichtet ende betaelt sijnde, sullen dieselve
   fol. 89 v - van alle vordere prætensie, recht ende aenspraecke aen den Hoff ten Borninckhaeve offte desselffs besitters, opt allerbundichste, sucx nae Landt- offte Hoffrechte geschieden kan offte magh, renuntijeren ende vertichenisse doen voor haer, haeren erven ende naekomelingen. Alles gedaen ende geschiedt te goeder trouwe enden sonder bedrogh, argh offte list met autorit(eit) vanden tijdtlicken RentMeijster van B(re)devoort, ende ter wahrer Oijrkonde n(ef)fens partijen veraccordierde al(s gelijck) luijdende instrumenten, tott eenes ijederen der veraccordierden naerichting hiervan bij den voorschreven Rentmeijster ende anwesende dedinghes luijden geteijckent binnen Bredevoort in dato als boven.

   Het Merck van Derck Tangerinck Schulte ten Borninckhave der veraccordierden Vaeder

   Het Merck van Jan Schulten ten Borninckhave

   Het Merck van Geert te Welpsshoff

   Het Merck van Jenneken ten Borninckhoff


   Het teijcken van Aeltijen ten Borninckhoff

   Gertien borinckhoff

   Joost ter Vile Rentmeijster Rudolph Theben Adolph Alders
   Collationata condordant me teste
   J.Wisselinck Landtschrijver

   In margine stont als volgt
   Alsoe in desen Verdraege geene mentie gemaeket is van den Vrijkoop vanden Hoffhoorigheijt der drije susteren; soo ist dat dieselver tot naerder accomodatie /: sonder dat dit accort denselven sall principael indicieren :/ suo tempore staet te vergelijcken.

   Bron: RAG: ORA Bredevoort, inv.nr. 420 fol. 88r,v, 89r
  Family ID F526  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Geesken te Bovelt,   d. Abt 1677, Aalten Find all individuals with events at this location 
  Married Bef 1662 
  Notes 
  • 7 juli 1662:
   Erscheenen Jan Volmer, Jan Havekes, Jan ten Bengfort ende Willem Schutte, sampt ende sonders, die bekanden voor sich - haere huijsvrouwen, daervoor sij de rato cavierden - ende Erven in eenen steden vasten ende onwederroeplicken Erffcoop voer een welbetaelde summa geldes getransporteert ende avergelaeten te hebben, gelijck zij transportieren, overlaeten ende cedieren krafft deeses aen Jan Schulte te Borninckhave, Geesken te Boevelt Ehluijden, ende haeren Erven een gedeelte des goedes Haertman, in den Kerspel Aelten burschap Haert gelegen, voor doorslechtig kummervrij Erffgrondt uijtbesondert Heeren Schattingen, naer advenant des gecofften aendeels het goet Haertman te sullen leveren, bestaende het voors. gedeelte in volghende naemhaffte parceelen, te weeten, den Steenkamp met een stucke hietgrondts, schietende den Steenkamp nortwaerts met eenen eijnde aen Slottbooms gaerden, ende Suidtwarts aent' Heetveldt offte Heetgrondt voornoembt, westwaerts langes Cloevers grondt, ende Oostwaerts aen Slottbomms Vaeltcamp, ende het stucke Hietgrondts is gelegen Suidtwaerts anden Heet Veltcamp, Noortwaerts aen den Steenkamp, Westwaerts aen Hartmans grondt, Oostenwaerts aen den weg, Een kempken, geheeten het Hietfeldt, met een stucke landts gehieten het bruggenstucke, het Heetfeldts kempken, gelegen zijnde met den eenen eijnde aen die Hoffsteede, met den anderen eijnde ende een zijdt langes den Heelwegh, met d'ander zijde aen die Cloevers beecke, ende het Bruggenstucke, gelegen sijnde met eenen eijnde aen Borninckshoff Bruggenstucke , met den anderen eijnde aen Jentinck landt, met eener zijdt nae die Jentinck beecke, met d'ander sijdt nae Borninckhoffs landt die Spregge genoembt voor doorslechtig kummervrij grondt, uijtgenohmen Heeren Schattingen, ende gemeijn Landts beswaer. Deeses gecediert ende uijtgegaen, ende darvan met handt, halm ende monde vertegen, vestenisse wahr ende wahrschap beloefft nae Landtrechte ende hebben Cedenten specialicken tott eene vaste wahr ende wahrschap gestelt die overige Landerijen onder des goede Haertman gehoorende, Sonder arg offte list.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 423 fol. 26v, 27

   1669:
   Jan Schulte op Borninckhof, wonende op de Haart, werd met Pasen 1669 lidmaat te Aalten, samen met Geesken Bovelts, zijn vrouw.
   Bron: Lidmatenlijst Aalten
  Children 
   1. Lutte ten Borninckhoff,   b. Abt 1650
   2. Warner Borninkhof,   b. Abt 1655,   d. Abt 1692, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 37 years)
   3. Jenneke ten Borninckhoff,   b. Abt 1665, Aalten Find all individuals with events at this location
   4. Jan Borninkhof,   c. 27 Aug 1665, Aalten Find all individuals with events at this location
   5. Enneken Borninkhof,   c. 17 Nov 1667, Aalten Find all individuals with events at this location
   6. Dirck ten Borninckhoff,   b. Abt 1670
   7. Gerrit ten Borninckhoff,   b. Abt 1670
   8. Maria Borninkhof,   c. 13 Dec 1674, Aalten Find all individuals with events at this location
   9. Willem Borninkhof,   c. 25 Jun 1676, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 11 Nov 2007 
  Family ID F427  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Hendersken te Cotten,   b. Bocholt Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1691 
  16 Mar 1679  Aalten Find all individuals with events at this location 
  Children 
   1. Geert Borninkhof,   c. 12 Dec 1680, Aalten Find all individuals with events at this location
   2. Jan Borninkhof,   c. 04 Nov 1683, Aalten Find all individuals with events at this location
   3. Jeurden Borninkhof,   c. 14 Mar 1686, Aalten Find all individuals with events at this location
   4. Berent Borninkhof,   c. 07 Oct 1688, Aalten Find all individuals with events at this location
   5. Arent Borninkhof,   c. 26 Jul 1691, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 28 Oct 1999 
  Family ID F428  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - Abt 1630 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google Maps - 16 Mar 1679 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - Abt 1697 - Aalten Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • Dat Jan de zoon is van Derck Tangerinck, blijkt uit een gedeelte van het tweede hofboek van Bredevoort. Hierin staat dat Derck Tangerinck de 'Besitter ende gebruijcker des meergemelten Hoffgoet Borninckhave' zal zijn tot 'dat sijnen Sohn Jan ten Borninckhave tott sijnen Mondigen Jaaren sall sijn gekomen ende gequalificeert sijn omt voors. hoffgoet selve te gebruijcken'. Mocht Jan als minderjarige overlijden, dan gaat het hofgoed naar zijn zus, enzovoorts.

   Rechterlijk Archief Bredevoort, 16-2-1691, no. 431. Jan Ouden Schulte toe Berninckhoff 21-7-1682 het Goet aan zijn oudste voorsoon Warner overgegeven. Verder nog vier kinderen bij zijn tegenwoordige huisvrouw, nl. Geert, Jan, Jorden en Berent.