Achterhoek Ancestors

Family: Jan ter Woort / Geertruit Boland (F13460)

m. Bef 1645


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Jan ter Woort

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1645   
  Other Spouse  Rotger Poppink | F11143 
  Married  Bef 1630   
  Father  Sweer ter Woort | F18574 Group Sheet 
  Mother   

  Mother | Female
  Geertruit Boland

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father   
  Mother   

 • Notes 
  • 1 oktober 1645:
   Erschenen Heijle Udinck weduwe Rabelincks met haer Soon Gerrit Rabelinck, als in desen haren Mombar, Voorts Johan ter Woort voor sich, cavierende voor sijn huijsfrouwe Gertruidt Bolandt, und Evert Storm in nahmen sijner Moeder Marrie Stormbs, die bekanden in qualiteit voorschreven, voor sich und haren sembtlicken erven, voor eene walbetaelte Summa geldes rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Herman Huninck Agnes Smit eheluiden und haren erven, het huijs ende Hoff van zal. Jan van Souren, inden Dorpe Aelten, allergestalt gemelte Souren t'selve bewoont, mit eener sijdt ande strate tegen Windemollers huijs, mitter ander an Jan Grievincks hoff gelegen, mit eenen ende tegen Jan Kannenborgs huijs und Arent Bouwhuijsens behuisinge, mitten anderen tegen Jan ten Hietbrincks huijs schietende, mit desselven toebehoer und gerechtigheit voor doorschlechtich kummerfrij, uhtbescheiden den Hoff ten Nave daeruht Jaerlix twintich Claesskens thins, Deses erfflick gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 414 fol. 71

   10 april 1649:
   Jan ter Woort, Gertruidt Bolandt ehelieden, hebben avergelaten en verkoft aan Aelken Gevers, wed.Abbink, en haere erven, sodane stedigheid van eenen halven rijder off 24 stuyver als haer jaerlix uht den erf unde goede Aleffs goedt genant, inden kerspel Wenterswick, buhrschap Medehoe, is competeerende en toebehoerende geweest.
   Bron: Luiting (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 416 fol. 31v, 32

   3 juli 1662:
   Erschenen Geertruit Bolants Weduwe van zal. Jan ter Woort met Rudolphus Weddinck Dr. harer hier toe erkoorenen mombaer die saementlijcke erfgenamen van wijlen Adriaen Poppinck als Henrick Poppinck, Derck Poppinck ende Lucas Schalen der rechten licentiaet, voorts Rotger Poelhuis ende Lambert Tra als geauthoriseerde Coergenooten in plaetse van Evert Storms ende Heine Cuilmans altsamen als respective erfgenamen van zal. Jan ter Woort bekanden in hare voors. qualite voor haer, haere huisvrouwen ende erven, voor eene welbetaelde summa van penningen, so altsamen tot betalinge van die creditoren van zal. Jan ter Woort sijn angewent, an Geertien Strobant weduwe van zal. Henrick Walien verkoft ende overgelaten t hebben, 't huis van zal. Jan ter Woort in Wenterswijck tusschen Huisincks ende Poppincks huis staende met den hoff daer achter langes Huisincks huis ende plaetse ende Poppincks hoff gelegen gelijck `t selve Jan ter Woort gehadt ende beseten heeft voor alodiael kommervrij, uitgesondert 14 str thiens jaerlijckx an Jr. Adriaen van Eerde ten Pleckenpoel, ende hebben 't selve huis metten hoff gecediert ende opgedragen, ende daerop mett hant, halm ende monde vertegen, waer ende waerschap belooft ende in haer qualiteit in cas van evictie turbel, ofte indracht tot speciael onderpant gestelt die goederen Sickinck ende Straecke om sich daer an voor allen hinder ende schade met parate executie ende distractie te verhalen, voorts generaliter hare respective gerede ende ongerede goederen waer ende op wat plaets deselve gelegen mochten sijn, ende hebben daer beneffens verner ende beter verschrijvinge ende erfvestenis belaeft na Landtrechte. Sonder bedroch ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 423 fol. 25v, 26beylikdüzü escort