Achterhoek Ancestors

Jan Simmelt

Male Abt 1600 -


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Jan Simmelt 
  Born Abt 1600 
  Gender Male 
  Person ID I5563  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 13 Apr 1997 

  Father Joost Simmeldinck,   b. Abt 1560 
  Mother Wendele Mirdinck 
  Married Between 1587 and 1588 
  Notes 
  • 22 juni 1587:
   Kraft beiderseidts geferdigtte siegell und brieven in dato 1587 den 11 Januarii is Wendelken Mirdincks, echte dochter z. Egbert Mirdincks und Stinen sein huisfrouwen an der abdijen tott Vreden verwisselt und op Symmeldinck zu Medeho bestaedet worden
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, Hofboek f. 303v

   17 maart 1588:
   Baette Mirdinck met haar zoon Johan, bekent schuld aan Joest Symmeldinck en Wendele 'wegens oeres bruudschatz' en belooft de helft op Michael 1588, de rest in mei 1589
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 58 f 43

   11 maart 1589:
   Joost Simmeldinck verkoopt een obligatie
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 59 f 34

   26 april 1595, 30 december 1597: Hij verpandt land in Meddo.
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 60 f 30v, los blad bij f 174

   20 april en 21 mei 1599:
   Zij verpanden zijn huis en hof tho Sijmeldinck en een stuk land in de erve ald.
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 61 f 72v, 79

   30 september 1601:
   Zij bekennen een schuld met goedkeuring van zijn vader Johan Simmeldinck
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 63

   14 maart 1605:
   Hij ontvangt de hof thoe Simmeldinck en de Helmerdinck cavenstede van zijn vader in ruil voor alimentatie en verpandt de beide goederen voor 600 dlrs.
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 67 f 31v-32v

   23 februari 1608, 23 februari 1611; zij verpanden de Wormenkampswoning, 7 december 1610 ook de halve Penninckbrede in Meddo.
   Bron: Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen 60, RABvt 70 f 22v, 73 f 38v, 72 f 230

   29 november 1613:
   Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekanden voor ein walbetaelte summa geldes in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Johan Boenck, Jenneken ehel., een stucke bowlandts ongefehr van 3 schepel geseijs, in Simmeldinck, kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe, beneven Simmelts goirden, mitten ander sijdt langs den Hon acker gelegen, mit einer ende anden Hogen wech, mitten andern ende anden Bruggen kolck schietende, mit noottruftich plaggenmat op Simmelts seegt vrede, noch ein stuck groen- und bouwlandts inden Haverkamp, sowijt t'selve afgeteickent, den Kleppers goirden genant. Die loese beidersijdts ein half jair toevoerens toeverkunden voerbeholden, und demnae jairlicx op Martini Episcopi 14 dage voer off nae onverhalt, mitt 220 dll. toe loesen.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 75, fol. 269r

   26 februari 1614:
   Joost Simmeldinck en Wendele ehel., bekennen schuldig te zijn aan Johan Schulte van Stadthagen, Griete ehel., die summa van 250 dall., waarvoor zij aan Johan Schulten en huijsfrouw in pandtschap hebben avergelaten und verkoft ein stuck landes opten Simmeldink esch, mit eenen sijdt anden Huppeler esch, mitter ander sijdt negst and pandtverkoperen lenderie gelegen so wijt hetselve afgemeten, mit einen einde ant goir, mitt anderen einde anden Voerwech schietende, etc. O.a. met conditie dat als pandverkoperen het land bouwen, de pandtkoeperen die derde garve zullen uthnemen. De aflossing dient te geschieden op Paeschen, veertijen daege voor off nae onverhaelt.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 387, fol. 13v en 14r

   8 november 1614:
   Joost Simmeldinck und Wendelen, sijn huijsfrouw, bekennen in pandtschap overgelaten und verkoft toe hebben aen Johan Boenck, Jenneken ehel,m ein stucke bowlandts, opt Bleck genant, ongefehr van 5 schepel daet, opten Simmelts Esch, mit eenen sijdt ande Penninckbree, mitter ander sijdt an andere pandtverkopers lenderie gelegen, mit eenen ende ant Goir mitten anderen einde anden Hogen wech schietende, item een maetken van ongefehr twie fuder hoigewas, 't Winckels Maetken genant, voer opt Simmelts esch, mit eener sijdt an Schulten Morsch gelegen, und ein stuck van twie spint lijnsgeseye inden Simmels goirden, Die loese jaerlicx nae omganck van ses jaeren und eer niet voorbehalden, und demnae jaerlix op Martini mogelijk met 225 dalers.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 387, fol. 40 r en v

   9 oktober 1617:
   Joost Simmeldinck, Wendele ehel., bekennen van onderscheidtlicken hantschriften und verschrijvongen (nl. Maij Anni 1598 ad 57 dll., 21-5-1599 ad 55 dll., 20-12-1608 ad 10 dall.) aan Eliae Rauwert und huijsfr. schuldich te sijn die summa van 122 dall., daertoe nu noch ontfangen thoe hebben 28 dll., dus tesamen 150 dll. Hiervoor hebben comparanten in pandtschap, sampt rostlicken vreedtsamen besit avergelaten und verkoft aan Eliae Rauwer, Aelken sijn huijsfr., twie stucken landes in Simmeldinck, kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gehorich, als nembtlick die Simmeldinck Hoffstede, achter den Simmeldinck goirden mit eener, und mitter ander sijdt anden Sewinck goirden schietende, oick die seggen ommeger gelegen tot mestone unde te plaggen, item ein stuck, dat Nijelande genant, ongefehr van 5 schepel saet, midden in den esch bij den Krusenboom gelegen, mit einen ende ant Goir, mit den anderen ende anden groenen wech schietende, met conditie dat so lange pandtverkoperen dieselve sullen bouwen, die pantkoeperen die derde garven mitten stroe aftrecken sullen, of sonst pantkoperen dieselve lenderien haerer gevallens selfs gebruijcken off anderen verpachten sullen mogen. Die loese ein vierdell jaers toevorn toeverkunden voorbeholden und demnae mitte summe van 150 dll. toe loesen.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 390, fol. 54v en 55r

   3 februari 1620:
   Joist Simmeldinck, Wendele ehel., bekennen in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben aan Aerndt Waliens off Gesinck, Stijne ehel., oere toebehorige cavestede Helmerinck genant, daertoe gehoerende oeren goirden und een kamp geheeten die Braack, inden kerspel Wenterwsick, buerschap Meddehoe gelegen, mit derselven toebehoer, uthgenomen heeren denst und schattong, up Paeschen deses lopenden jaers in te gaen und 25 naest een andere volgende jaeren onlosbaar. Die loese mit het 25ste jaer off daernae een half jaer thoevoren thoeverkunden voorbeholden, und demnae op Paeschen voor een somma van 346 dlr.
   (29-5-1647 bekent Jan Simmelt dat hem den pandtschap afgelost und heeft dieselve cavenstede an Willem Heminck den tijt van 6 jaeren weder verpandt).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 393 fol. 3r en v en 4r
  Family ID F1593  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Trijnken te Wijskampe,   b. Henxel Find all individuals with events at this location,   d. Between 1636 and 1638 
  21 Aug 1625  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [1
  Notes 
  • 14 december 1624:
   Johan Simmeldinck bekent in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Bernde Sewinck, Naelken ehel., eenen kamp landes die Hulsbraecke genant, in Simmeldinck, boerschap Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen, mit sijn sichtvrede, voort noottruftich, verner plaggenmat op anderen Simmels sechtfrede, ses jaerlangh, op Martini integaen und op Martini 1630 t'leste toe eindigen, onloesbaer. Mit conditie dat die pantkopere die derde garve daervan uthnemen, dorschen laten sullen. Die loese nae omgangh der 6 jaren met die summa van 150 dll. te geschieden. (Is verandert den 24-1-1626)
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 397, fol. 56r en v

   24 januari 1626:
   Johan Simmeldinck bekent voor sich en sijn huisfrouw Triene Wijskamps in pandschap sampt rostlicken besit avergelatenund verkoft thoe hebben aan Bernde Sewinck, Naelken sijne huijsfrouwen, eenen kamp landes, die Hulstbraecke genant, in Simmeldinck, buerschap Meddehoe, Kerspel Wenterswick gelegen, evt. te loesen met de somma van 179 dlr.
   NB In inv.nr. 461 staat 312 dlr. en heet de kand land de Halfbraecke. Gerojeert 27-1-1727.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 399, fol. 7v


   17 mei 1626:
   Johan Simmeldinck, Trine ehel., bekennen in pantschap avergedragen und verkoft te hebben aan Coepen ten Kreijll, Marrien ehel., een stucke lants, den Bleek gnt. in kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe opten Simmelts Esch, mit einen sijdt aen pantverkoperen Nijlande, mitten ander sijdt anden Huppeler esch gelegen, mit eenen ende ant Simmelts goir, mitten anderen ende anden hogen wech schietende, sampt toevehoer und gerechtigheit, onder conditie dat pandtverkoperen, solange sie t'selve landt bouwen, pantkopere averst die derde garve nae landtrechte genieten sal, d\edoch pandtkoeperen daervan 2 fijmen rogge (of ander product) metten stro int darp leveren etc. etc.
   NB Volgens inv.nr. 461 voor som van 225 dlr.
   (20 januari 1654: Joost Simmeldinck heeft dit stucke lants mit 50 dlr. verhoogt an Jan Laerbergh, Geesken ten Kreijl ehel.
   3 mei 1697: Gerrit ende Maria Laerbergh bekennen van de halfscheit deeses capitaels ende interesse door Berent te Cortschot ende Jenneken Tenkinck ehel., als erfgenamen van Coepe te Kreijl voldaen en betaelt te sijn.
   18 juni 1697: Hend. ten Bengevoort als cessionaris van de erfgenamen van wijlen Jan van Graes, bekende de resterende halfscheijd deeser obligatie door Derck Meenck ontfangen te hebben, hebbende alsoo Berent te Cortschot de eene helfte deeses capitaels ende Meenck de andere helfte uijtgelost.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 399, fol. 24v en 25r.

   28 maart 1633:
   Johan Simmeldinck bekande voor sich und sijnen huijsfrouwen, in pandtschap avergelaten und verkoft thoe hebben an Geerdt Heminck, Mechteldt ehel., und Willem Heminck, Berntken ehel., twie stucken landes in Simmeldink (inden kerspel Wenterwsick, buerschap Medehoe gelegen) gehorich, dat eene die Hoffstede genant bij den Sewinck goorden gelegen, dat anderen het Nijlende gnt. opten Simmeldinck esch, negst het Bleck gelegen, mit derselver toebehoer und gerechticheit. Dit mit conditie, dat pantverkoperen so lange sie denselven der geboer regieren, die selfs bouwen und pantkoeper van alle gewas den derde garve uthnhemen und an pantverkoperen huijs dorschen sullen. Die loese een vierdell jaers thoevoren te verkunden beijdersijdts vorbeholden. und demnae op Philippi et Jacobi 14 dage voor fo nae mitte summe van 180 dlr. toe loesen.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 406, fol. 13v en 14r

   31 augustus 1636:
   Joh. Simmeldinck, Trine ehel., bekenden in pandtschap avergedragen und verkoft te hebben an Herman Laerberch, Lijsken ehel., het Simmelinck Goor, een kempken in glt. Goor gelegen, und een stucke groenlandt die Huijs hoffstede genant, alles in den guede Simmeldink gehorich, inden kerspel Wenterswick, boerschap Medehoe gelegen, bij veronderpandongh sijner gerede und ongerede goederen. Die loese een verendeel jaers tevoren te verkunden voorbeholden und demnae op Philippi et Jacobi mitte summa van 200 dlr. toe loesen.
   (20 januari 1654 heft Joost Simmeldinck dese met 55 dlr. verhoogt).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 409, fol. 58v en 59r

   28 maart 1640:
   Jan Simmelt bekent voor sich und sijner huijsfrouw in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben ahn Geerdt Wormbskamp, Webbe ehel., die Wormbskamp wohninge, gestaldt dieselve int geheel tusschen pandtverkoeperen und Schulten van Huppelen erffen und goederen inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, voor kummerfrij, uthbescheiden den huijse Bredevoort 7 str. thins, und een vastelavents hoen. Die loese een half jaer te vooren te verkundigen voorbeholden, und demnae op Martini 14 dage daernae onverhaelt, mitte summe van 700 dlr. te loesen. Sijnde in dese summe mede ingerekent twie gerichtlicke verschrijvinge, die eene d.d. 30-9-1609 ter summa van 150 dlr. van pandtverkoeperen vader Joost Simmeldinck an Willem ten Hagen, Naelen ehel., verschreven, d'ander d.d. 23-2-1611 gelijckfals van pandtverkoeperen vader ahn zal. Johan ter Wormbskamp glt. pandtholderen vader, oock ter summa van 150 dlr. Vorders bekende glte. Jan Simmelt, also pandtholder Geerdt Wormbskamp een schoppe op glte. cavenstede Wormbskamp getimmert, dat dieselve tijt der loese onbespiert pandtkoeperen afftrecken sollen mogen.
   (13 maart 1654: Desen pandtschillinck noch mit 130 dlr. verhooget, vermoge protocoli, Het hier over de resp. acten van 13-3-1654 en daer op gevolgde cessie off verbant van Wormbskamp op den 22-6-1696 gepasseert ten profijte van Willem Walien).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 411, fol. 66r en v

   29 mei 1647:
   Erschenen Jan Simmelt, Fije? ehel., die bekende in pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit den tijt van ses jaeren onloesbaer, overgelaten und verkoft te hebben an Willem Heminck, Berntken ehel., die Helmerinck cavenstede inden kerspel Wenterswick buhrschap Medehoe gelegen. Die loese een vierdell jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und alsdan op Meij, nae ommeganck des 6 jaers, mitt die summa van derde half hondert dlr. te loesen.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 415, fol. 54 v.
  Children 
   1. Joost Simmelink,   b. Abt 1630,   d. Between 1669 and 1671  (Age ~ 39 years)
  Last Modified 5 Feb 1999 
  Family ID F1590  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Fenne Wilterdinck 
  10 Jan 1638  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [1
  Last Modified 18 Apr 1997 
  Family ID F1620  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google Maps - 21 Aug 1625 - Winterswijk Link to Google Earth
  Link to Google Maps - 10 Jan 1638 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Stroet: Transcriptie trouwboek Winterswijk.