Achterhoek Ancestors

Willem Kleine Rexwinckel

Male


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Willem Kleine Rexwinckel 
  Gender Male 
  Hoopman 
  Person ID I5509  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 16 Dec 2006 

  Family 1 Aeltien Vockinckvelt 
  Married Bef 1654 
  Notes 
  • Mercurij 31. Maij 1654 - Stattholder Peter Cloeck Coernoten Willem Hertlieff, J. Wisselinck
   Erschenen Berndt ten Vorste cavierende voor sijn huijsfrow Aelken, voor sich und mede uijt den naeme van sijne voorkinderen Derck ende Enneken bij sijn zal. Huijsfrouw Griete geprocreert, ende Willem op Kleijne Rexwinckell cavierende voor sijn huijsfrow Aelken, die bekanden in qualiteit voorss. voor sich ende haeren respective erven, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben an haeren respective Swager ende swegerin Derck Vockers Henderssken eheluijden und haeren erven, hett huijs mett den grondt daer t'huijs op steet, sampt so voel grondts tott een gebondt huijses an gemelte huijs antesetten Item den grondt daer den barch ende daer die schoppe opstaet, mit het getimmer daerop, alles op Vockers goedt inden Kerspel Aelten naest Lammert Lenssincks gront, hun Comparanten toebehorende, respective gelegen ende staende, mit derselven olde gerechtigheit, voor doorschlechtigh kummerfrij, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.

   Erschenen Derck Vockers Henderssken sijn huijsfrow die bekanden voor sich ende haeren erven, rechter Jaerlixer pension avergelaten ende verkofft te hebben an Derck ende Enneken ten Vorste twie dall Cleeffs Jaerlix op Meij ende op Meij 1655 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, mit pendinge nae Landtrechte te verhaelen., die Loese een Vierendeel Jaers te voren te verkundigen beijdersijts voorbeholden ende demnae op Meij viertijn daegen daernae onverhaelt mitt die Summa van Vijff ende dertich dall Cleeffs, toe loesen , alles bij pone van pendinge als vorss. sonder exception ende argelist.

   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 93v, 94

   Veneris 14 Augusti 1657 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes van der Lawick Coernoten: Peter Cloeck Willem Hertlieff
   Erschenen Willem Hoopman, Aelken van 't Vockinck Velt Eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben ahn Derck Vockers Hendersken Vockers eheluijden ende haeren erven, den Derdendeell vanden Bongart voor t'huijs vant Vockinck Velt mittet gewass van boomen op gemelten Derdendeel des vorgemelten Bongarts staende, inden Kerspell Aelten Buhrschap Lintell voor Koeperen doere het Vockers huijs gelegen, mit desselven toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert ende uhtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer Verkoeperen goederen, sonder Exception ende argelist.
   Voorts bekanden koepere Derck Vockers Hendersken Vockers eheluijden voor sich ende haeren erven, ahn Verkoepere Willem Hoopman Aelken Eheluijden van gemelten gekofften Derdendeell des vorschreven Bongarts voor t'huijs van Vockinck gelegen, jaerlix den tijtt haerer verkoeperen beijder levenlanck, ende langer niet, te geven ende betaelen een halff Molder appelen, indien so voell op gemelten grundt mogten gewassen sijn, sonsten niet, Sonder Exception ende argelist.

   Erschenen Willem Hoopman Aelken Eheluijden, ende Derck Vockers Hendersken eheluijden voor sich ende haere respective Erven, datt se mitt malkanderen buijtenschap van Landerijen hiermede begraven geholden hadden. Erstlick bekande Willem voorschreven sijn landt opt Raerlandt naest Vockers huijs gelegen, ongefehr een halff Molder saet mit sijn swager vorschreven verbuijtet te hebben tegen het weijdeken mit het Kaelkempken naest Hengevelder olde Maet gelegen, Item sijn kempken (doorgestreept: tuschen sijne Maet ende sijn Bowlandt gelegen) het Horstken genoembt anden Aelter Hemell int Vockers Weijken gelegen, verbuijtet te hebben tegen het Bonenkempken tuschen sijne Maet ende sijn Bowlandt gelegen, Mits dat hem sijn Swager Derck vorschreven nochtans an gelde daerop gegeven, daer hij mede tevreden enden sich bedancken dede, Alles sonder bedroch.
   Bron: Henk Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 420 fol. 45v, 46

   Mercurij 25. Maij 1659 - Stattholder Joost ter Vile, Coernoeten Willem Hertlieff J Wisselinck.
   Erschenen Willem Kleine Rexwinckell genant Hopmans, die bekande voor sich Aelken sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende, ende sijnen erven voor eene welbetaelte Summa geldes, rechtes steden, ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben an Frerick Brussen Lubberich eheluijden ter eener, ende Gerrit Boevinck Berndtken eheluijden, ter ander helfften, ende haeren erven, alle sijne anpart recht ende gerechtigheijt van het huijs ende gront van Maetmans stede sampt het weijken daer het vorss. huijs in staet, Item een stuckessken Bowlandts ongefehr van een halff Molder saet, mitt eener sijdt naest den kerkenslagh, mitter ander naest koeperen landerijen, mitt eenen ende oock an koeperen landt, mitten anderen anden kerkenslagh, Und een stuckesssken groenlandts naest Lammert Lensinck groenlandt, so ende vorders an koeperen landerijen, alles inden Kerspell Aelten Bourschap Lintel gelegen, mit dessen toebehoer ende gerechtigheijt voor doorschlechtigh kummerfrij, Deses gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner goeder, sonder exception ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 10v

   Lunæ 20. Junij 1659 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr., Coernoeten Willem Hertlieff J. Wisselinck.
   Erschenen Willem Kleine Rexwinckel genant Hopmans, die bekande voor sich Aelken sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende, ende sijnen Erven, voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt, rechter Jaerlicker pension avergelaeten ende verkofft te hebben an Derck Fockers Henderssken sijner huijsfrouwen ende haeren Erven, Negen dall., den dall. ad dertich str. den str. tott Vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op Meij, ende op Meij 1660 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande het groenlandt bij Fockers stede ende het Kaelkempken gelijckfa(l)s bij gemelte Focker stede gelegen , om sich daeran gemelter pension sampt hoefftsum mit peindinge nae Landtrechte te verhaelen, die Loese een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen voorbeholden, ende alssdan op Meij, Viertijn daegen voor off nae onverhaelt, mitte Summa van Anderhalff hondert Dall. obgemelter geweerden, te loessen, allles bij pone van peinde als voorss. Sonder exception ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 13, 13v

   Lunæ 3. Octobris 1659 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes vander Lawick, Coernoeten Joost ter Vile, Willem Hertlieff.
   Erschenen Willem Kleine Rexwinkel genant Hopmans die bekande voor sich Aelken sijn huijsfrow, daervoor de rato cavierende, ende sijnen erven, voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt, rechter Jaerlicker pension avergelaeten ende verkofft te hebben an Derck Fockers Henderssken sijner huijsfrouwen ende haeren Erven, drie Dall., den Dall. ad dertich str. den str. tott Vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op Martini, ende op Martini 1660 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande het groenlandt bij Fockers stede ende het Kael kempken gelijckfals bij gemelte Fockers stede gelegen, om sich daeran gemelter pension sampt hoefftsum hinder kosten ende schaeden mit peindinge nae Landtrechte te verhaelen, die Loesse een Vierdel Jaers te verkundigen voorbeholden, ende demnae Jaerlix op Martini, Viertijn daegen daernae onverhaelt, mitte Summe van vijfftich Dall. obgemelter geweerden, te loessen, allles bij pone van peindinge als vorss. sonder exception ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 25v

   Sabbati 28. Aprilis 1660 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes vander Lawick, Coernoeten Joost ter Vile, Willem Hertlieff.
   Erschenen Willem Hoopmans op Kuijpers stede, Aelken eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden, ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben an Derck Vockers Henderssken eheluijden ende haeren erven, haer alinge anpart ende gerechtigheit van de Vockers stede inden Kerspell Aelten Buerschap Lintell in sijne kennelicke limiten gelegen, mit desselven toebehoer ende gerechtigheijt, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 45, 45v
  Children 
   1. Jan Hoopman,   b. Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Last Modified 16 Dec 2006 
  Family ID F11211  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Berentien Sondel,   b. Aalten Find all individuals with events at this location 
  28 May 1676  Dinxperlo Find all individuals with events at this location  [1
  Last Modified 16 Dec 2006 
  Family ID F11212  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google Maps - 28 May 1676 - Dinxperlo Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Stroet trouwboek Dinxperlo.