Achterhoek Ancestors

Hermen Derckxen

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Hermen Derckxen 
  Gender Male 
  Person ID I43898  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 28 Nov 2008 

  Family Wendel Bras 
  Married Bef 1663 
  Notes 
  • 17 november 1663:
   Martis 17. Novembris 1663 - Drost und Richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick, Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper Everts.
   Erschenen Hermen Derckxen, met sijn huisvrou Wendel Bras die bekanden in eene steden vasten ende onwederroeplijcken erfkooop eeuwich ende erflijck geduirende verkoft ende overgelaten 't hebben an Berent Wessels ende deren erven, een Molder saet landt met daer an liggende heggen an Bras huis int Woolt met d'eene sijde an Maeskamp, met d'ander an Roocksgoorden, mit het eene einde an verkooperen eigen grondt, met het ander einde an 't huisken gelegen, voor doorslechtich kommervrij grondt ende nergen als met geemene Heren ende lants lasten beswaert, Deses in maten voorschreven gecedeert ende uitgegaen, daer op met hant halm ende monde vertegen, stellende daer voor ten onderpande Comparanten eur persoonen ende goederen, om sich in val noots daer an kost ende schadeloos te konnen verhaelen, sonder arch ofte list.
   Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 424 fol. 51v

   Jovis 30e juny 1664
   Drost unde richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick
   Ceurnooten Wilhelm Hertlieff, Casper Everts

   Erschenen Geerdt Bras, die bekande eenige eeroerige woorden tegens ende op die persoon van Hermen Derckxen gesproocken 't hebben, maer overmits sulckx van hem comparantt was geschiet door ijver en hevich gemoet, soo verklaerde mitsdesen persoonlijck voor desen edele gerichte, dat hem die calumnieuse woorden op hem Hermen Derckxen gesproocken van herten leetwaeren, ende dat hij van den selven niet weet te seggen als alle eer ende deucht, tot welcken einde hij comparant gemelte Hermen Derckxen ende een edele gerichte met blooten hoofde biddet om vergifnis, gelaevende naer desen sich van diergelijcke injurieuse woorden te ontholden, ende gemelte Hermen Derckxen die kosten hier over bewijslijck ergaen te betaelen, gelijck mede van 's heren wegen versoeninge ende afdracht te maecken.
   Bron: Transcriptie judicieel protocol Bredevoort 1664, ORA Bvt inv.nr. 125 fol. 108

   9 februari 1665:
   Jan ter Pelwick spraeck an mit rechte Hermen Derxen op Brasstede vermoeghe relation van Abram Peters geciteert om te hebben betalonghe van 14 scepel boeckweijte afwachtet des gedaechden comparitie, sin secus, proclama.
   `t Gerichte erkent proclama.
   Proclamatus non comparuit.
   Bron: Transcriptie judicieel protocol Bredevoort 1665, ORA Bvt inv.nr. 126 fol. 28v
  Last Modified 28 Nov 2008 
  Family ID F12331  Group Sheet  |  Family Chart