Achterhoek Ancestors

Lucas Schaelen

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Lucas Schaelen 
  Gender Male 
  jurist 
  Person ID I40166  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 9 Sep 2007 

  Family Elisabet Erpenbeeck 
  Married Bef 1661 
  Notes 
  • Sabbati 2 Januarij Anno 1658 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes van der Lawick Coernoten: Peter Cloeck Willem Hertlieff.
   In de marge: Anno 1661 den 15. Maij erschenen Lucas Scheelen der rechten Licentiaet nomine uxoris Elisabeth Erpenbeeck ende Derck Poppinck als Erffgenamen van zal. Adrian Poppinck ende bekande dat Henrick Poppinck deese gespecificierde hondert Rijxdaler wederom te dancke voldaen ende betaelt heeft, Ergo vacat. Quod attestor. Steph. Wisselinck, landtschrijver.
   Erschenen Henrick Poppinck die bekande voor sich Cormelia Isengard sijn huijsfrow, daervoor de rato cavierende, und sijnen Erven, voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt, rechter Jaerlicker pension avergelaten ende verkofft te hebben ahn sijnen Vaeder Adriaen Poppinck ende sijnen Erven, Vijff Rijx dall. ad Vijfftich str. t'stuck, Jaerlix opten twieden Januarij ende opten twieden Januarij 1659 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande, sijn Stuck landes opten Sonnenbrinck langs den Krommen Mors inden Kerspel Wenterschwick en de voort t'gene hij opten Pass, alles inden Darpbuhr gelegen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder kosten ende schaeden mit pendinge nae Landtrechte te verhaelen. Die Loesse een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen voorbeholden ende demnae opten twieden Januarij viertijn daegen daernae onverhaelt mitte Summa van hondert Rijxdall. ad Vifftich str. t' stuck als vorschreven, te loessen, alles bij pone van pendinge als voorschreven. Sonder exception ende argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 420 fol. 64, 64v

   4 mei 1661:
   Erschenen Henrick Poppinck Cornelia sijn huijsvrow ende Lucas Schaelen der rechten Lt. als Man ende Momber sijner huijsvrow Elisabet Erpenbeeck naegelaetene Dochter van Margareta Poppinck, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde summa geldes, rechtes steden, eewigen ende onwederroeplijcken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben aen Carst Gijsbers Willemken sijn huijsvrow und deren erven alsodaenigh stuck hoijlandt inde groote Morss, als den Weduwe Schomakers in pandtschap und gebruijck heefft, schietende mett de eene sijtt naest de Sonnebrinck aen des Koepers Landt, mett d'ander sijtt aen zall. Wander Romps hoeijgrondt, mett beijde einden aen des Heeren groenlandt gelegen, Sijnde vrij allodiael erff und goedt, nergens mede beswaert als mett gemeine Heeren Lasten, Deeses erfflijck gecediert ende uijtgegaen, Daerop mitt handt und monde gerenuntieert ende vertegen, voorts waerschap und vestnis gelaefft als nae Landtrechte, onder verbandt haerer goederen, Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 422 fol. 13v, 14
  Last Modified 9 Sep 2007 
  Family ID F11369  Group Sheet  |  Family Chart