Achterhoek Ancestors

Beerndt Raesfelt

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Beerndt Raesfelt 
  Gender Male 
  Person ID I39875  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 23 Jun 2008 

  Father Willem Raesfeldt 
  Mother Geesken Wehninck,   d. Between 1628 and 1632 
  Married Bef 1615 
  Notes 
  • 14 mei 1628:
   Erschenen Roeloff ten Damme Trine Smitz eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft tho hebben Henrick ten Brincke Enneken eheluijde, sampt Ennekens Voorkinderen Herman und Geert Huijninck und haren erven, haer Verkoperen halffscheidt des Erffs und guedts Grote Kempink, daervan Koperen vorschreven die ander Helffte toestendich, gestaldt tselve in sijn geheell inden Kerspel Aelten buerschap Hoerne, mit eener sijdt ant Aelter broeck und Rickerdinck stege und goirden, mitter ander sijdt an Kleine Kempinck, in sijner verner fohr und bepalong gelegen, mit eene ende ant Aelterbroeck, mitten anderen ende an Brethouwers guedt und Wickerinck Esch schietende, mit desselven toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich kommerfrij, Voerbeholden der Pastorie t'Aelten op Martini een Molder Roggen und een Jonck Vercken offt Twelff stuver daervoer Jaerlicx, daertegen de Pastoir plichtich und geholden den Brenger des Verckens offt Twelff stuver biss anden avent mit kost, wijn und bier te verplegen; oick Coepe Cappers und Erffgenamen, item Geesken Wehninck wedtwen van wijlen Willem Raesfeldt uth een stuck van een Moldersaet langss Brethouwers stege gelegen, de tijende garve. Deses in qualiteit vorschreven erffelick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvongh und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung haerer gueder. Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 401 fol. 35, 35v

   9 oktober 1632:
   Erschenen Warner Raesfelts voer sich und samptlicke Erffgenamen sijner saligen Moeder Geesken Raesfelts, daervoer de rato cavierende, die bekande voer sich, sijnen mitgenamen und deren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten unnd verkofft tho hebben an Wessel Baten Jenneken Rowbroecks eheluijden und haren erven, gedachter sijner saligen Moeder Huijss und grondt, gestaldt hetselve binnen Bredevoort op d'olde graffte, tuschen Hans Vossen huijss ter eener und Johan Oincks huijss ter ander sijdt gelegen, mit derselven toebehoer und gerechticheit voer kommerfrij, voerbeholden des Heren Thinss. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandung sijner gueder. Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 405 fol. 39v

   15 januari 1634:
   Erschenen Rudolphus Theben, in nhamen und als Volmechtiger Johan Coepmans und Joanna Raesfeldts eheluiden, daervan genoegsamen speciall Volmacht voer Heeren Richter und Schepen der Stadt Zutphen gepassiert, onder der Stadts Secreet Segell und des Secretarij JVMegen handt in dato den 4. Octobris 1633 voerbracht, die bekande in nhamen und van wegen gedachter Heer Principalen und deren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben, averliet und verkoffte hiermit und in krafft deses, an Warner Raesfeldt Driesken Hummelinck eheluijden und haren erven Sijner Principalen andeele, quoten und gerechticheit, sijnde een Vierde Deell an seeckeren Thende gaende uth die goederen Hondarp, Cappers, Brethouwer, Goorhuijs, Rickerinck, Cortbeck ende andere Parcelen in Aelten mit alle oere alinge recht und gerechticheit gelegen, Groff ende Smaell. Voorts een Vierdepart an ....(aantal niet ingevuld) Koewijdens und twie Suermaets deelen mit oer beswaer, und an twie gaerdens anden Waterdijck voor Bredevoort, mit oere alinge recht und gerechticheitin oere respective bepalingen gelegen. Noch Een hondert daler procedierende van een verkoffte anpart an seecker huijss binnen Bredevoort gelegen. Voort alle t'gene haer Joanna Raesfeldts bij doetlicken affganck van haer Vader ende Moeder angestorven und angeerfft is. Deses alles und jedes in maten voorschreven erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde gerenuntieert und vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong sijner Principalen Constituenten goederen, Sonder inrede und argelist.

   Erschenen Lambert Smit voor sich, mede als echte Man und Momber Grietken Bulsincks sijner huijsfrouwen, daervoer de rato cavierende, die bekande voer sich, sijner huijsfrouwe vorschreven und haren erven, voer eene walbetaelde Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben, averliet und verkoffte in krafft deses an Warner Raesfeldts Drieskken Hummelinck eheluijden und haren erven, sijn Verkopers und huijsfrouwen Andeel, quota und gerechticheit beijder Behuijsungen binnen Bredevoort, het eene ande Misterstraete, mit eener sijdt naest Vicarien und Gerrit Roessincks Huijser und grondt, mitter ander sijdt und grondt anden Stadtwall gelegen, voer ande Strate, achter an Priors Hoff schietende. Dat ander op d'olde graffte mit eener sijdt negst Hans Bongardts huijss, mitter ander negst Johan Oincks huijss gelegen. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandung sijner gueder, Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 407 fol. 3, 3v
  Family ID F11572  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Mechtelt Spormekerinck 
  Married Bef 1618 
  Notes 
  • 11 december 1618:
   Erschenen Bernt Raessfeldt Mechteldt Spormekerinck eheluide die bekanden voer sich und oeren erven, in baerschap opgenomen und ontfangen toehebben van Lubbert Brussen Aelken eheluiden, de Somme van Hondert Achtundt'sestich daler Bredefortscher gangbarer geweerden. Gelaeffden derwegen voer sich und haren erven, gemelten Lubberten Brussen, sijner huisfrouwen und erven, dieselve neffens gebuerlick Interesse nae advenant der tijt und Somme tegen Sess ten Hondert op Meij naestkompstich toebetalen, Bij veronderpandong hares am 2n Junij naestleden angekofften stuck Groenlandts int Veentken voer Bredeforth gelegen, voort alle hare gereden und ongereiden guederen, om sich Imfall van missbetalung tot haren der Creditoren Koer gemelter Somme und Interesse, sambt kosten und schaden mit reale executie Keerssenbrandt und distraction daeran toeverhalen, als off dieselve mit allen rechten daervoer ingewonnen und uthgesleten wehren. Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 391 fol. 55v, 56

   18 maart 1640:
   Erschenen Trine Raesfeldts mitt Arent Spormekerinck haren Ohm und hiertoe erkorenen Mumbar, die bekande met authoriteit hares Mumbars vorss. voor sich und haren erven, voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn haren Ohm Warner Raesfeldts Driessken eheluiden und haren erven, haer alinge anpart recht und gerechticheit van haer zal. Vaders huijss binnen Bredevoort opte Olde graffte, mit eener sijdt naest Jan Oincks, mitten ander naest Hans Bongardts huijs gelegen, mit eenen ende voor ande Strate, mitten anderen ande Goette schietende, mit sijn toebehoer und gerechtigheit, vor kummerfrij, voorbeholdens daeruthgaende gewontlicken thins. Item haer anpart van hares sal.Bestemoeders Geessken Raesfelts behuijsinge ande Mister Poorte mit eener (sijdt) anden stadtswall mitten anderen ahn Vicarien huijssken offte gront und Geert Roessincks behuijsonge gelegen, mit eenen ende voor ande Strate, achter an Priors nu Armen grondt schietende, mit derselver toebehoer und gerechtigheit, voor kommerfrij. Item haer anpart recht und gerechtigheit van haer zal. bestemoeders huijs, tegenwoordigh Claes Baertmans toestendich, mit derselver toebehoer und gerechtigheit mit een sijdt naest Grievincks huijss, mitter ander naest zal. Carl Swarten huijss gelegen mit eenen ende voor ande Strate, achter ahn Jan Stormbs off Kopfstucken huijss schietende. Deses alles vorss. gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 63, 63v
  Children 
   1. Trine Raesveld
  Last Modified 23 Jun 2008 
  Family ID F11573  Group Sheet  |  Family Chart