Achterhoek Ancestors

Velten Varninck

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Velten Varninck 
  Gender Male 
  Person ID I38686  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 11 Feb 2006 

  Family Stine te Buckell 
  Married Bef 1638 
  Notes 
  • 21 maart 1638:
   Erschenen Velten Varninck Stine te Buckell eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn Joist van Wenterschwick Stine ten Hietbrinck eheluiden und haren erven, haer stuck Hofflandes voer Bredevoort Mister Poorte ande Gansekuijle tuschen Wichartz te Buckells, Peter Eijckelkamps und Gerdt Juerdens goordens, und langs die sijdt van den Wech tegens Thebens Kamp over schietende, in sijne verdere bepalongh gelegen, und t' selve affgepaelt is, voer doorschlechtich kummerfrij, Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und erffvestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, Sonder Exception und argelist.

   Erschenen Frederich Smitz Adrianken Gisbertzen eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Velten Varninck Stine te Buckell eheluiden, haer respective Stieffvader und Moeder, Alles wess hun Comparanten van haren Vader Gisbert Claessen zaliger angeerfft, und wess Innen hiernaemaels van haer Moeder tegenwoordige huijsfrouwe van Velten Varninck vorschreven anerffen und ansterven konde und mochte, niet daervan uthbescheiden, hoe offt waer t' selve gelegen, Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, Sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 63v, 64

   Lunæ 7 Junij 1658 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes van der Lawick Coernoten: Peter Cloeck Willem Hertlieff
   Erschenen Valentijn Vaerne Corporael van Tide Tammiga, Stijne te Buckel Eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben ahn Peter Gerritsen Aelken Frijlinck, eheluijden ende haeren erven, haere behuijsongh binnen Bredevoort tusschen Jan Kerstkens met die gasse ter eener, ende die Weduwe Ekelkamps ter ander sijden gelegen, voor ande straete achter anden Wall schietende, mit sijn toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, uhtgesondert acht stuijver ende een doijt thins Jaerlix. Deses erfflick gecediert ende
   uhtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.

   Erschenen Valentin Vaerne Carporaell van Capitain Tammiga, Stine te Buckel eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben ahn Derck Kras Nelleken Oost eheluijden ende haeren Erven, haeren Hoff voor die Aelter Poorte int Veenken, met eener sijdt met die graffte an Rudolph Thebens grundt, mitter ander sunder graffte ahn zal. Evert van Aeltens grundt gelegen, mit eenen einde van achteren oock met sijn graffte ahn Thebens grundt, voor ahn den gemeinen Wegh met sijn graffte, schietende, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.

   Alsoe prætendirt wordt datt die eene Voordochter van Stine te Buckel, Valentin Vahrns huijsfrouwe, Nelleken Gijsbers genoembt, noch komen soll van wegen haer zaligen Vaeders Gijsbert Claessen van Rosendaells Versterff, die Summa van Vier ende Virtig gl. die an haer wan sie weder quame ende haer Erffdeel vorderde uijt den aen Derck Kras verkofften Hoff, sollen moeten betaelt werden, Is in persoon erschenen Henrick T'Jaekens laekenbereijder und is voor Valentijn Vahrne und desselven huijsfrouwe ten aensien van dese voorschreven 44 gl. an De(rck) Cras borge geworden voor alle nae be.ninge onder verbandt van sijn goedt .hebbende daertegens wederom Vel(ten) Vahrne und huijsfrouwe bij provisie in ha(nden) van Henrick T'Jakes vorschreven gelaeten ende bij hem in deposito nedergelegt tott sijn versekeringe die vorschreven 44 gl.
   Hierbij in de marge op fol. 96: Stattholder Joost ter Vile, Cornoten Willem Hertlieff, Herman van Basten
   Anno 1659 den 30. Julij is erschenen Wichart te Buckel ende heefft voor die 44 gl. so gepretendiert worden dat Nelleken Gijssbers solde van haer zal. Vaeders wegen competieren, gecaviert ende goet gesproken, onder verbant
   sijner goederen daerop Velten ende Stine te Buckel gemelte 44 gl. van Henrick Tjaekes entfangen ende is hem T'Jaekes die borgtocht entslagen, in presentie van Derck Kras, sonder exceptie ende argelist. Nb. Vide protocolle cessiorum 1659 30 Julij.

   Erschenen Hieronymus Hekell als Man ende Momber van Christina Gijssberts, die bekande voor sich, sijner huijsfrouwen voorschreven en den sijnen erven, dat Valentijn Vahrne ende Christine te Buckell Eheluijde, sijn Schoonmoeder ende Stieffvaeder hem vollenkomentlick contentiert ende betaelt hedden den eersten ende lesten penninck, aengaende t' Versterff van sijn zal. Schoonvaeder Gijsbert Claessen van Rosendael, quitierende daervan
   mits desen, sonder exception ende argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 420 fol. 95-96v
  Last Modified 5 Aug 2006 
  Family ID F10821  Group Sheet  |  Family Chart