Achterhoek Ancestors

Laurents ten Broeckhuijsen

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Laurents ten Broeckhuijsen 
  Gender Male 
  Person ID I38681  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 11 Feb 2006 

  Family Elisabeth Putmans 
  Married Bef 1654 
  Notes 
  • Mercurij 1. Novembris 1654 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Derck Brethouwer, Jan ten Brincke, Herman Huijninck
   Erschenen Laurents ten Broeckhuijsen Elisabeth Putmans eheluijden, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene genoeghsame erstadinge ende hijrnae volgende verdragh ende conditien, avergelaten ende verkofft te hebben an haeren Soon Willem ten Broeckhuijsen ende sijnen erven, haere behuijsinge mitte daerbij liggende hoffken, sampt daertoe gehoerende recht ende gerechtigheit niet uijtgesondert inden Darpe Aelten tusschen Tonnis Putmans huijs ende Henrick Pijpers hoff oock achter an voornoemde Putmans huijs, ende voor ande gemeijne strate schietende, voor doorschlechtigh kummerfrij allodial goedt, deses gecedijrt ende uijtgegaen, daerop mitt handt, halm ende monde vertegen, wahrschap, verner ende beter verschrijvongh ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, Sonder exception ende argelist.

   Voorts erschenen Laurents ten Broeckhuijsen Lisabeth Putmans eheluijden eens, ende Willem ten Broeckhuijsen anderdeels ende exhibierden den Gerichte seker in schrifften vervatte Coopzedule ende conditien tuschen respective Vaeder, Moeder ende Soon vorss. opgericht, versoekende dieselve woortlick te protocolleren, ende hebben dieselve mitt handt ende mondt bestediget als recht, Luijdende gemelte Coopzedule als volgt :
   Op huijde dagh ende dato ondergess. hebben Laurents ten Broeckhuijsen ende Lijsabeth Putman eheluijden nae goeden rijpen berade welwetentlick verkofft ende avergelaten als sij verkopen ende overlaeten mitz desen aen haeren Soon Willem ten Broeckhuijsen harer behuijsinge mit daerbijliggende Hoffken sampt daertoe gehoerende recht ende gerechtigheit niet uijtgesondert so t'selvige tuschen Tonnis Putmans huijs ende Henrich Pijpers hoff oock achter an voornoemde Putmans huijs ende voor ande gemeine strate schietende, gelegen is voor doorslechtigh kummerfrij allodial guedt nergens mit beswaert als mit gemein Heeren beswaer ende Landts Lasten, Ende dat voor een Summa van Twiehondert ende Vijfftigh dall. hollants. So dat den Soon Willem als Cooper sall aennemen te betaelen uet de Cooppenningen an den Armen alhier, welcke d' Verkoeper bij Obligatie schuldigh hondert Vijff ende twintigh dall ende aen huijs ende pluckschuldt an verscheijdenen Vijff und twintich dall. die restierende een hondert dall daerover is veraffscheijdet dat vermitz de Vercopers beijde tott hoogen olderdom sijn geraeden, ende voortaen bij nae onmachtich ende onbequaem te arbeijden en haer cost te winnen, den Soon als Coeper deselvige nu als voort betaelt te hebben, sullen goet gedaen worden waervoor hij den Vaeder ende Moeder als Vercoopers soo lange sij beijden off eene derselver int leven verblijfft sall huijsvestinge verlhenen ende oock verplegen ter noodtdrufft nae haeren staedt, onder verbandt des huijses ende des Copers andere geriede ende ongerede itzige ende compsitige goederen. Sonder bedrogh und argelist, belavende verkoopers aen haeren Soon als Cooper t'allen tijden op gesinnen opdracht ende vestenis te doene nae Landtrechte, sich begevende allerleij exception, privilegien, statuten ende Landts ordnungen so alreets sijn off naemaels mochten gepractisiert worden ende desen eenigsins ter contrarie mochten connen dienen. Als dit geschagh waeren hijr an ende over als getuijgen Derck Bredthouwer, Jan Grievinck, die deesen coopseedule neffens contrahenten mit eijgner handen hebben onder handtteijkent. Gedaen tott Aelten op den 17. Maij 1654.
   Was onderschreven : Laurents then Broeckhuijsen

   Lijsebeth Putmans haer Marckt

   Willem ten Broeckhuijs
   Derck Bredthouwer
   Jan Grievinck
   Matthias van Elverfeldt
   ex peti. part. scrips. & subscrips. 1654
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 111-112
  Children 
   1. Willem Broeckhuijsen,   b. Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 11 Feb 2006 
  Family ID F10819  Group Sheet  |  Family Chart