Achterhoek Ancestors

Berent ten Colstege

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Berent ten Colstege 
  Gender Male 
  Hoeninck 
  Person ID I30166  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 14 Sep 2002 

  Family Aeltjen Harbers 
  Married Bef 1670 
  Notes 
  • 24 februari 1670:
   Erschenen Berent ten Colstege genant Hoeninck, wonende in de bourschap Meddehoe, bekende dat hij deugdelicker schult schuldich is aen Evert Storm ende sijn huijsvrouw de somma van 350 daelder, diewelcke hij belooft te betaelen tegen comstigen St. Joan mitsomer deses lopende jaers met een jaer interesse te weten 5 per cento, welcke penningen sijn frouwen vader Gerrit Herbers tot betaelinge van 't goet Hoeninck den 24 Junij 1652 heeft opgenomen, stellende daervoor tot borge sijn persoon en goederren, in specie het goet Hoeninck om sich ten allen tijde daeraen cost en schadeloos te cunnen verhaelen in cas van misbetaelinge.
   In de kant: dese willekeur wordt gecasseert en geannuleert
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 131 fol. 29r en v

   28 april 1671:
   Ber. Hoeninck en sijn huisvrou bekennen schuldig te zijn aan en opgenomen te hebben vn Tonnis Boeinck en diens huisvrou de somma van 150 dlr., geloovende dieselve jaerlijckx ende alle jaer met 5 dergelijke dlrs. per cento te verrenten ende sulckx ter tijt van d'aflosse toe, stellende ten onderpandt sijn persoon en goederen, in specie een molder saet landes an den Hoogen kamp, met d'eene sijde an 't Hermelinck goor met d'ander an den Boonenkamp schietende, ende soo voorts in Meddehoo gelegen.
   (9 juli 1683: Geertjen Boeinck, wed. van Tonnis Boeinck, met Herman Waemelinck haer momber, bekent van dese pandtverschrijvinge voldaen ende betaelt te zijn).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 473 fol. 24r

   4 mei 1671:
   Berent Huininck de rato voor sijn huijsfrouw caverende, bekent opgenomen en ontfangen te hebben van Henrick Haefkes en desselfs huysfrouw, de somma van 100 gl. hoillants, gelaevende die selve jaerlix ende alle jaer bis d'afloose toe met 5 derselver te verpensionieren, stellende daervoor ten onderpande sijn persoon ende goederen ende in specie 't goed Huininck in Meddehoe gelegen. (9 juli 1683: Die provisoren Hendr. Weninck ende Aelb. Tjeenck verklaren bij den aankoop van het erve ende goedt Huininck dese pandtverschrivinge ad 100 gl. voor Berent Huininck aen Hendrick Haefkes voldaen ende betaelt te hebben).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 473, fol. 37r

   9 december 1675:
   Berent Hoeninck en Aeltjen Huberts ehel., hebben van die provisorie tot Wenterswijk opgenomen 390 daelders en beloven die met 5 pro cento jaerlijcks te verpensioneeren, onder verband van hun gerede en ongereede goederen, in specie het goet Hoeninck in Meddouw, inbeswaert en vrij, sijnde alleen Teunis Boijinck voor die somma van 150 dlr. gerichtelijck daerin verschreven.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 476 fol. 79r

   11 januari 1678:
   Berent Huijninck en sijn huijsvrouw Aeltien Herberts bekennen schuldig te zijn aan Hendrick Weninck ende Aelbert Tieenck, tijtlijcke provisoren tot Wenterswick, die summa van 815 dlr. ad 30 stuivers het stuck (t.w. 340 dll. heerkomende van Jan Schuijrinck uit Meddehoe, item nogh 100 dll. van Jan ten Bengevoort van Baetenstede in 't jaer 1675 afgelost, mitsgaeders een capitael van 375 dll. soo de wed. van zaql. Jan Weninck anno 1677 op St. Joan heeft afgeleget), waarvoor comparanten aen de provisoren inruijmen ende in pandtschap overgeven zijn goet Huijninck int kerspel buerschap Meddehoo gelegen.
   (16 februari 1682: De provisoren Hendrick Weninck en Aelbert Tjeenck bekennen van dese pandtverschrijvingh bij cessie ende opdracht van het goed Hoeninck voldaen ende betaelt te zijn).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 426 fol. 3r en v

   Dat de overdracht van Hoenink aan het armbestuur van Winterswijk minder vlekkenloos verlopen is dan het bovenstaande suggereert blijkt uit de kerkenraadsnotulen van de gereformeerde gemeente van Winterswijk:

   30 januari 1678, artikel 3.
   Is den kkenraet voorgecomen een vremde actie geplegt van die tijdelijcke provisoren, die, nae dat voor 8 a 10 dagen met communicatie des E. kkenraets, op het goet Hoeninck in Meddouw, een sa van 800 daeld. in pantschap gedaen, en daervan Gerichtelijcke Obligatie tot Bredevoort gepasseert, nu gisteren ten huijse van Jan ter Pellickwick tselve tot haer eijgen voordeel clandestine achter rugs sonder ijemants weten, aen haer selven gecocht hebben. En sulcks also dat die betaelinge so veel men verneemen konde, op haer eijgen goetduncken met de armenpenningen meenen te doen, voorgevende dat also den armen quansuijs? idem interesse betaelen, sij alles mogen na haeren appetijt doen. Die E. vergad: een groot mosnoegen in dese procedure van armenbesorgers neemende, betuijgde datse haarin desen coop niet wel kinden verhindert, edoch sij moesten met haer eijgen gelt betaelen, ende den glten pantpenning der armen restitueeren en sulcks gelijck? door den Pastor no..e? Syned. Hendrick Weeninck is aengesegt, tegens aenstaenden Maij deses jaeres 1678. Omme in tgemeen te beramen en overleggen, waer dieselve ten besten profijt der armen uijt te leggen. Arian Mullers ofte ten Hulsen, versoeckende also doch aen die armen schuldig dat... (rest ontbreekt)
   Bron: Das aantekeningen kerkenraadsnotulen Winterswijk
  Children 
   1. Elske Huijnink,   c. 1670, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   2. Gerrit Huininck,   c. 13 Jul 1674, Winterswijk Find all individuals with events at this location,   bur. 15 Feb 1722, Winterswijk Find all individuals with events at this location  (Age ~ 47 years)
  Last Modified 14 Sep 2002 
  Family ID F8029  Group Sheet  |  Family Chart