Achterhoek Ancestors

Derck Tangenhorst

Male Abt 1600 - Abt 1680  (~ 80 years)


Personal Information    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Derck Tangenhorst 
  Born Abt 1600 
  Gender Male 
  schulte ten Borninckhave 1636, 1645, 1646 
  Died Abt 1680  Aalten Find all individuals with events at this location 
  Person ID I1694  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 11 Aug 2004 

  Family 1 Lotte ten Borninckhoff,   b. Abt 1602, Aalten Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1643, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 41 years) 
  Married Abt 1626  Aalten Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • 15 juli 1626:
   Lotte ten Borninckhave datse an een vrij person gehijlickt. Hefft afdragt gemaeckt.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   9 juli 1630:
   Derick Tangenhorst geeft zich vrijwilligh vanuit zijn vrije stand na den Borninckhave hofhorich aen den huijse ther Bredevoort. Hij betaalt hiervoor een bedrag van 125 gulden.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   Veneris 12 Maij 1637 - Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
   in de marge: Dese Pandtschap voer erffkoep anden Schulte ten Borninckhoff, in dato den 16. Novembris gedaen, is gecassiert. Vacat.
   Erschenen Johan te Hengevelt, Aelken Brussen eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes onderbenent, bester gestalt rechtens in Pandtschap avergelaten und verkofft te hebben ahn Derick Schulte ten Borninckhave, Lotte eheluide und haren erven, haer Pandtverkoeperen gerechte andeell quota recht und gerechticheit vande Hoornenborch, inden Kerspell Aelten Buerschap Haert gelegen, nemptlick die pacht van Sess daller, een gans und eenen dach helpens, Jaerlix op Martini verschijnende und den Pandtkoeperen tegen anestanstaende Martini gemelte pacht eerst te heffen und toe boeren. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mitt hant und monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkundigen voerbeholden und demnae op den twelfften Meij, viertijn dagen daernae onverhaelt, mitte Summa van Hondert Dall., den daller ad dertich stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, te loesen. Bij veronderpandongh harer gueder. Sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 27, 27v

   Veneris 27. Aprilis 1638 -- Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
   Erschenen Berndt Schulte ten Borninckhave Hinderick eheluide die bekanden voer sich und haren erven ontfangen te hebben van Der(ck) Tangerinck tegenwordich Schulte opten Borninckhoff Lotte ten Borninckhoff ehel(uide) haerer respective Schoonsohn und Dochter die Summa van Derdehalff hondert daller, als haer Comparanten Dochter Geertken van wegen haren bruijtschat bij verdrach vanden Borninckhoff toegedeilt worden, Bedanckten sich derselven vorschreven Sommen van wegen harer dochter Gertkens zaliger hiermit goeder vollenkomener betalongh, quitierende daerop hiermit und in krafft deses, bij veronderpandongh harer gueder, Sonder Exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 68

   Lunæ 13 Maij 1639 - Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Jan ten Berge, Peter Cloeck
   Erschenen Koepe ten Kreijll Aelken Mierdinck eheluiden die bekanden vor sich und haren erven voor eene walbetaelte summa geldes onderbenant rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft toe hebben an Derick Schulte ten Borninckhave Lotte eheluide und haren erven sess dall:, den dall: ad dertich Stuiver, den Str tott vijfftien placken gerekent, jaerlix op Meij und op Meij des jaers sestijnhondert viertich eerst, kummer und schatfrij te verschijnen, und drie jaer stevich und vest, stellende daervoor t' onderpande haer halve Maet bij Ubbinck gut, voorts alle hare gereide und ongereide gueder om sich daeran gemelter pension sampt hoefftsum, kosten und schaden wegen missbetalongh und uthmanongh erbeden und angewandt, mit pandongh nae landtrechte te verhalen. Die Loese mit het derde Jaer, und eer niet, een vierendeell jaers tevoren te verkundigen, beijdersijts voerbeholden und demnae op Meij viertijn dagen voer offt nae onverhaelt mitte summa van honder daler obgemelte toe loesen alles bij pæn van pendongh als sonder xception und argelist.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 411 fol. 25v, 26

   fol. 88 - Sabbati 15 Maij 1658 - Stadtholder Joost ter Vile, Coernoten Peter Cloeck, Willem Hertlieff.
   Erschenen Geerdt te Welpsshof ende Jenneken ten Borninckhoff met denselven als met haeren rechten Man ende Momber, die bekanden voor eene welbetaelde Summa geldts, mitsgaeders ontfangene uijtstuijr well vernoegt ende betaelt te sijn van haere affgoedinge vanden Hoff ten Borninckhave, door ende van haeren broeder Jan Schulte ten Borninckhave, allet ingevolge daervan opgerichteden Contracts in dato den derden Octobris 1657 diewelcke hiernae van woorde tott woorde ad perpetuam rei memoriam is geprotocolleth, sich dienaengaende goeder betaelinge bedanckende en den gemelten haeren broeder mits desen voor haer Kindtlicke portie alss voldaen ende vergenoegt sijnde, quitierende, renuntierende dienvolgents Comparanten voor haer, haeren Erven ende naecomelingen van alle vordere recht, anspraecke offte prætensie aen ende op den Hofhoorigen goede ende Hoff ten Borninckhave, opt aller bundichste sij sulcks nae Landt- ende Hoffrechte souden kunnen offte moegen doen, deses gecediert ende uijtgegaen, ende daervan met hant, halm ende monde vertegen sonder fraude, bedrogh offte list.
   Volgt obgemelte Verdragh.
   Op huijden den 3 Octobris 1657 is tuschen
   fol. 88 v - Jan Schulte ten Borninckhave /: blijvende het contract tuschen hem ende sijnen vaeder Derck Tangerinck Schulte ten Borninckhave in sijner volkomener waerde :/ ende sijne Drie Susteren, naementlick Jenneken ten Borninckhoff met haeren Man ende Momber Geert ten Welpshoff, de oudste ende die twie jongsten Aeltijen ende Geertijen met autoriteit van haeren Vaeder Derck ten Borninckhave voornoembt ten opsichte van haere affgoedinge van den Hoff ten Borninckhave (: blijvende het allodial moederlicke goedt voor die zamptlike Kinderen t' sijner tijtt nae Kindtlicke quota deijlbaer :) een goedt- vriendt- broeder- ende susterlick Verdragh ingegaen ende Vastelick besloten op conditien ende in maniere als volgt, Eerstlick sall Jan Schulte ten Borninckhaeve aen een ijedere van sijne Susteren voornoembt, geprocreert bij die eerste Ehe van haeren Vaeder (: afftreckende bewijsslicke ad computum gedaene betaelinge :) betaelen die Summa van Vierhondert Daelders tott dertich stuijver het stuck Bredevoortsche valuatie mitzgaeders uijtreijdinge, alles in termijnen ende maniere aks hiernae beschreven, Te Weten
   Aen sijne oudste suster Jenneken getrout als vooren geroert, boven die ontfangene 100 daler, noch 300 daler content, mitzgaeders noch voor haere restierende uijstuijr, eenen coleurden ende eenen swarten rock, met twe hembtrocken daerop staelende, item noch twe paer beddelaeken, twe paer Kussteeken, twintich ellen breedtdoeck, 30 ellen small doeck
   fol. 89 - doeck ende eenen koperen pott, item een peerdt nae des haeves gelegentheijt offte 30 Rijxdall. daervoor, enden een Koebeest so haer eerste Kalff heefft, mett een Kiste.
   Aen sijne twe ander susteren, naementlick Aeltijen ende Gertijen, sall hij ter thijdt haerer echtelicke bestaedinge betaelen aen een ijdere content 200 Dalr. enden dan twe volgenden Jaeren nae haer bestaedinghe Jaerlix 100 Dalr. ten prijse voorschreven, mitzgaedersb tentijde van haere bestaedinge voor uijtreijdinge, een hoeijke, een bedde met sijn toebehoer, te weten een polluwe, twie Kussens, een deken, vier paer laekens, vier paer Kussentogen, twintich ellen breedtdoeck, 30 ellen smalldoeck, eenen koperen pott, item een ijegelicken eenen coleurden ende eenen swarten rock, met twe hembtrocken daerop accordierende, een peerdt offte den prijs daervoor als boven gemelt, seeven beeste ende eene Kiste.
   Noch sall die voorseijde Schulte Jan ten Borninckhaeve, ter thijdt hij den eerste houw van groff eijken holdt op den goede sall doen, een ijedere sijner voornoembde Drije susteren een goet groff stuck eijcken holts, weerdich Vijff Rijxdall. neffens eenen Ducaet laeten genieten eens voor all.
   Allet welcke bij den voorschreven Jan Schulte ten Borninckhaeve aen sijne susteren respectivelick entrichtet ende betaelt sijnde, sullen dieselve
   fol. 89 v - van alle vordere prætensie, recht ende aenspraecke aen den Hoff ten Borninckhaeve offte desselffs besitters, opt allerbundichste, sucx nae Landt- offte Hoffrechte geschieden kan offte magh, renuntijeren ende vertichenisse doen voor haer, haeren erven ende naekomelingen. Alles gedaen ende geschiedt te goeder trouwe enden sonder bedrogh, argh offte list met autorit(eit) vanden tijdtlicken RentMeijster van B(re)devoort, ende ter wahrer Oijrkonde n(ef)fens partijen veraccordierde al(s gelijck) luijdende instrumenten, tott eenes ijederen der veraccordierden naerichting hiervan bij den voorschreven Rentmeijster ende anwesende dedinghes luijden geteijckent binnen Bredevoort in dato als boven.

   Het Merck van Derck Tangerinck Schulte ten Borninckhave der veraccordierden Vaeder

   Het Merck van Jan Schulten ten Borninckhave

   Het Merck van Geert te Welpsshoff

   Het Merck van Jenneken ten Borninckhoff


   Het teijcken van Aeltijen ten Borninckhoff

   Gertien borinckhoff

   Joost ter Vile Rentmeijster Rudolph Theben Adolph Alders
   Collationata condordant me teste
   J.Wisselinck Landtschrijver

   In margine stont als volgt
   Alsoe in desen Verdraege geene mentie gemaeket is van den Vrijkoop vanden Hoffhoorigheijt der drije susteren; soo ist dat dieselver tot naerder accomodatie /: sonder dat dit accort denselven sall principael indicieren :/ suo tempore staet te vergelijcken.

   Bron: RAG: ORA Bredevoort, inv.nr. 420 fol. 88r,v, 89r
  Children 
   1. Jan Borninckhof,   b. Abt 1630, Aalten Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1697, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 67 years)
   2. Geertien ten Borninckhoff,   b. Abt 1638, Aalten Find all individuals with events at this location
   3. Lutte ten Borninckhoff,   b. Abt 1643, Aalten Find all individuals with events at this location,   d. 1673, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 30 years)
   4. Jenneken Borninkhof,   b. Bef 1657
   5. Aaltjen Borninkhof,   b. Bef 1657
  Last Modified 11 Feb 2006 
  Family ID F526  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Anneke Esselink 
  Married Abt 1656 
  Children 
   1. Willem ten Borninckhoff,   c. Aug 1657, Bredevoort Find all individuals with events at this location
   2. Hendrick ten Borninckhoff,   b. Abt 1660, Aalten Find all individuals with events at this location,   d. Abt 1718, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 58 years)
   3. Imme ten Borninckhoff,   b. Abt 1661, Aalten Find all individuals with events at this location,   d. 1688, Aalten Find all individuals with events at this location  (Age ~ 27 years)
   4. Berend ten Borninckhoff,   b. Feb 1663, Aalten Find all individuals with events at this location
   5. Wessel ten Borninckhoff,   c. 24 Mar 1665, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 5 Apr 2002 
  Family ID F528  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsMarried - Abt 1626 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - Abt 1680 - Aalten Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set